Archiwum Zakładowe działa na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Instrukcję  Archiwum Zakładowego określa Załącznik 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zgodę na udostępnienie akt z archiwum wydaje:

1)       Sekretarz Miasta Piekary Śląskie – w przypadku dokumentów i wydań wewnętrznych,

2)       Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – na podstawie Upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie