Zgodnie z ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej kazda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczna i podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i  trybie okreslonych w ustawie.

 

Prawo dostepu do informacji publicznej, przysluguje kazdej osobie. Ograniczenia prawne dostepu do informacji publicznej okresla ustawa (art.5). Wyjatek moga stanowic np. informacje niejawne, tajemnice ustawowo chronione, informacje dotyczace prywatnosci osób fizycznych, tajemnica przedsiebiorcy.

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje (art.3 ust.1):

- uzyskiwanie informacji publicznej, w tym uzyskiwanie informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

- wglad do dokumentów urzedowych,

- wstep na posiedzenie kolegialnych organów wladzy publicznej pochodzacych z powszechnych wyborów.

 

Sposoby udostepnienia informacji publicznej:

-  ogloszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na wniosek, jezeli informacja nie zostala udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym repozytorium (art.10),

- wylozenie, wywieszenie lub zainstalowanie urzadzenia umozliwiajacego zapoznanie sie z  informacja (art.11),

- wstep na posiedzenia organów i udostepnienie materialów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujacych te posiedzenia,

- umieszczenie informacji publicznej w centralnym repozytorium informacji publicznych.

 

Informacja publiczna, która nie zostala udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostepniona na wniosek. Natomiast informacja, która moze byc udostepniona niezwlocznie, jest udostepniona w formie ustnej lub pisemnej i nie wymaga pisemnego wniosku.

 

Udostepnienie informacji na wniosek nastepuje bez zbednej zwloki, nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku. Jezeli informacja nie moze byc udostepniona w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, powiadamia sie strone  o powodach opóznienia i nowym terminie udostepnienia informacji, jednak nie dluzszym niz 2 miesiace od dnia zlozenia wniosku.

 

Odmowa udostepnienia informacji publicznej oraz umorzenie postepowania o udostepnienie informacji, nastepuje w drodze decyzji. Do decyzji stosuje sie  przepisy Kodeksu Postepowania Administracyjnego.