Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 72 - PRZEDLUZENIE WAZNOSCI LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.72.2018

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI

INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

 

OGÓLNY OPIS:

1.       Legitymacja instruktora jest ważna przez czas określony w legitymacji, wynikający z terminów

      obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych.

2.       W celu przedłużenia terminu ważności legitymacji, instruktor powinien ponownie wykonać

      wymagane badania oraz złożyć Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora

      jazdy.

3.       Instruktor podlega kontrolnym badaniom lekarskim i psychologicznym o braku przeciwwskazań

      do wykonywania czynności instruktora:

o        w wieku do 60 lat - co 5 lat,

o        powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

4.       Terminy badań, mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badań, stwierdzi u

       osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań

       zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem terminów.

5.       Starosta przedłuża okres ważności legitymacji na okres wynikający z terminów badań

       lekarskich i psychologicznych, po przedstawieniu przez instruktora ważnych orzeczeń.

6.       O przedłużenie ważności legitymacji może ubiegać się instruktor, który:

             a.   przedstawi właściwe orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

                   kierowania pojazdem (w przypadku, gdy wyznaczony przez lekarza termin

                   ponownego badania upłynął lub minie wkrótce);

b.      przedstawi właściwe orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań

      psychologicznych do kierowania pojazdem (w przypadku, gdy termin ponownego

      badania wyznaczony przez psychologa upłynął lub minie wkrótce);

c.       nie jest karany wyrokiem sądu za:

§         przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

§         przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

§         przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

§         prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

§         przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

§         przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.       Wypełniony formularz wniosku.

2.       Dotychczasowa legitymacja instruktora (oryginał).

3.       Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, wydanych przez lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych oraz przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badan lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (oryginał).

4.       Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora(oryginał).

5.       Prawo jazdy (do wglądu).

6.       Oświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami.

7.       Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

      1.   Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

            Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

            (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek –

            czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 14:00.

      2.   Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

             a.   W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

b.   W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej – dostarczyć

      bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub

      przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle

      na wskazany adres.

      3.    Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy

             złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

     4.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

             pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:              

      Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

      (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek

      – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30  - 14:00.

 

OPŁATY:

     1.    Wniosek jest wolny od opłat.

     2.   Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub

            prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
            Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub

            rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

     3.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,

             przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
             Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

      Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318.

            Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek

      7:30 – 13:30.

4.   Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

      1.   Przedłużenie ważności legitymacji instruktora następuje niezwłocznie.

            W przypadku gdy w dokumencie nie ma miejsca na dokonanie przedłużenia, co wiąże się z

            wymianą druku legitymacji instruktora do 30 dni.

2.       Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.       Poprzez pocztę tradycyjną.

b.      Osobiście w siedzibie urzędu.

            Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 - I piętro. Numer telefonu:

             (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30  - 17:00, wtorek –

             czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 14:00.

3.       W przypadku odmowy przedłużenia ważności legitymacji w terminie 7 dni od złożenia

      kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o odmowie dokonania ww. przedłużenia.

4.       Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

    1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
    2. Poprzez pocztę tradycyjną.
    3. Osobiście w siedzibie urzędu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

      1.   Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

            z  Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy:

            poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 14:00, pokój

            nr  104 – I piętro.

      2.   Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu (32)  77 61 468

            i (32) 39 39 341. 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1Na postanowienie o      1.   Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia

             doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy

             złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

             Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców - parter. Numer telefonu:

             (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek

              - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

  1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania

w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.).

      3.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.  

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.   Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.   Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego

      w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.   Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.   Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.   Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

             Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,

             poniedziałek 13:00 – 17:00. Numer  telefonu (32) 39 39 358.

      2.    Skargi i wnioski są wolne od opłat.

1.                                

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978
z późn. zm.).

2.       Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2018 r. poz. 661).

3.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 232 z późn. zm.).

4.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044
z późn. zm.).

 

 

FORMULARZE: Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

- prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców – zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- prowadzenie nadzoru nad instruktorem i wykładowcą – zgodnie z rozdziałem 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- zasilanie centralnej ewidencji kierowców – zgodnie z art. 138b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

4.       Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedziba przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu prowadzenia elektronicznego zbioru instruktorów i wykładowców;

- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dana w związku z asystą techniczna zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej159/161, 91-490 Łódź, której powierzono dane
w związku z asysta techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia skreślenia z ewidencji. Okres ten może ulec zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;

 

 

 

 

 

 

      

 

Załączniki

Wniosek - przedłużenie legitymacji (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek - przedłużenie legitymacji (157kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-72 (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-72 (250kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Dobosz
Data utworzenia:2018-10-11 12:11:59
Wprowadził do systemu:Dorota Malejka
Data wprowadzenia:2014-02-21 10:34:40
Opublikował:Dorota Malejka
Data publikacji:2014-03-12 12:12:40
Ostatnia zmiana:2018-10-11 14:43:40
Ilość wyświetleń:1988

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij