Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Tryb składania petycji do Rady Miasta wraz ze wzorem petycji

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Biuro Rady Miasta

Nr karty : BRM.1611.1.2017

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

 

Przyjmowanie i załatwianie petycji kierowanych do Rady Miasta Piekary Śląskie

 

OGÓLNY OPIS

1.       Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2.       W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

3.       O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji oraz wskazuje jej przedmiot . Aby petycja przyniosła jak najlepszy skutek, warto umieścić w niej liczne argumenty przemawiające za poparciem zawartego w niej postulatu.

4.       Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

5.       Można to zrobić w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemną zgodą.

6.       Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

7.       Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 , czyli nie zawiera:

a.       oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

b.       miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

8.       Petycja powinna zawierać:

a.       oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

b.       wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

c.       oznaczenie adresata petycji;

d.       wskazanie przedmiotu petycji.

9.       Postulat zawarty w petycji musi być adresowany do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie.

10.   Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.       Wypełniony formularz wniosku.

2.       Pisemna zgoda w przypadku składania petycji w imieniu innego podmiotu.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

1.       Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.       Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkańców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

Petycję można także przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl

 

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

2.       W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

 

OPŁATY

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.       Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.

2.       Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi powiadomić o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

3.       Do jednego miesiąca (w przypadku posłów, senatorów i radnych – do 14 dni). Jeżeli nie jest możliwe załatwienie sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz terminie załatwienia.

4.       Co roku, do 30 czerwca, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

5.       Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.       Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.       Poprzez pocztę tradycyjną.

c.       Osobiście w siedzibie urzędu.

6.       O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

1.       Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.       Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Biuro Rady Miasta, pokój nr 203, 204 - II piętro; numer telefonu: (32) 39 39 386, (32) 39 39 384; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI

1.       Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.       Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.       Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.       Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.       Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 i 92 Punkt Informowania Mieszkańców  - parter, numery telefonów: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.       Skargi i wnioski są wolne od opłat.

3.       Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1123)

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.       Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:

a.       administratorem danych osobowych podanych przeze mnie, niezbędnych do załatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie,

b.       moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane,

c.       podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyżej przepisów prawa,

d.       mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

2.       Złożenie petycji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

FORMULARZE

 

pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta Piekary Śląskie.

 

 

 

 

 

Załączniki

pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta (187.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Grajcar - BRM
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Grajcar - BRM
Data wprowadzenia:2015-09-21 08:40:12
Opublikował:Mariola Grajcar - BRM
Data publikacji:2015-09-21 09:49:13
Ostatnia zmiana:2017-08-22 12:33:08
Ilość wyświetleń:2587
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij