Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 69 - DOKONANIE WPISU OSOBY DO EWIDENCJI WYKLADOWCÓW I WYDANIE ZASWIADCZENIA O WPIS DO EWIDENCJI WYKLADOWCÓW

<>

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.69.2018

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: DOKONANIE WPISU OSOBY DO EWIDENCJI

WYKŁADOWCÓW I WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPIS DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

 

OGÓLNY OPIS:

 

 

 

 

 1. Wykładowcą jest osoba, która:

             a.   ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na wykładowców i posiada

                   zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy wykładowców osób ubiegających się o

                   uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

b.   złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją

      powołaną przez wojewodę;

c.   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

d.   jest wpisana do ewidencji wykładowców.

 1. Po wpisaniu osoby do rejestru wykładowców, wydaje się zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.
 2. Wykładowca jest obowiązany posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.
 3. Organem właściwym do prowadzenia rejestru wykładowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis do rejestru.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty po zdanym egzaminie.
 3. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).
 4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego (oryginał).
 5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał).
 6. Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

      1.  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

            Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

            (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

            czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       2.  Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

             a.   W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

b.   W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej – dostarczyć

      bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub

      przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle

      na wskazany adres.

     3.   Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy

           złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

     4.   W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

           pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:              

      Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

      (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

      czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 

OPŁATY:

       1.   Opłata za wpis do ewidencji wykładowców: 50 PLN. 

             Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

       2.   Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub

             prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
             Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub

             rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

             Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

      3.   Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,

             przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

             Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84, pokój 1 – parter. Nr telefonu: (32) 39 39 318. Godziny

             urzędowania : poniedziałek 7:30 – 16:30,  wtorek – czwartek 7:30 – 15:00, piątek 7:30 –13:30

       4.   Termin wniesienia opłaty za wydanie decyzji: najpóźniej w dniu po zdanym egzaminie przed

              komisją powołaną przez wojewodę.

       5.   Termin wniesienia opłaty za pełnomocnictwo: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.   W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku następuje wydanie decyzji

      administracyjnej o dokonaniu wpisu osoby do ewidencji wykładowców i nadaniu jej numeru

      uprawnienia oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców.

2.   Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.   Poprzez pocztę tradycyjną.

b.   Osobiście w siedzibie urzędu.

3.   W sytuacji odmowy wpisania osoby do rejestru instruktorów w terminie do 1 miesiąca do

      złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja odmowna.

4.   Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.   Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.   Poprzez pocztę tradycyjną.

c.   Osobiście w siedzibie urzędu.

             Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 - I piętro. Numer telefonu:

             (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek-

             czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

      5.    W sprawach szczególnie skomplikowanych ww. terminy mogą ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

6.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.   Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

             z  Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy:

             poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30, pokój nr

             104 – I piętro.

      2.    Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu (32)  77 61 468

             i (32) 39 39 341. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

     1.    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia

     doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

     Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

            Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców – parter. Nr telefonu 

            (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00,

            wtorek – czwartek  7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

      2.   O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania

            w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia

            23 listopada 2012 r.- Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.).

3.   Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.   Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.   Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego

      w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.   Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.   Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.   Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

             Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,

             poniedziałek 13:00 – 17:00. Numer telefonu (32) 39 39 383.

       2.   Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).

2.       Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2018 r. poz. 661).

3.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044
z późn. zm.).

 

FORMULARZE: Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

- prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców – zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- prowadzenie nadzoru nad instruktorem i wykładowcą – zgodnie z rozdziałem 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- zasilanie centralnej ewidencji kierowców – zgodnie z art. 138b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

4.       Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedziba przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu prowadzenia elektronicznego zbioru instruktorów i wykładowców;

- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dana w związku z asystą techniczna zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej159/161, 91-490 Łódź, której powierzono dane
w związku z asysta techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia skreślenia z ewidencji. Okres ten może ulec zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

wniosek o wpis do ewidencji instruktorów (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-69 (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-69 (206kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Dobosz
Data utworzenia:2018-10-11 12:44:12
Wprowadził do systemu:Dorota Malejka
Data wprowadzenia:2014-02-21 09:10:21
Opublikował:Dorota Malejka
Data publikacji:2014-03-07 12:44:53
Ostatnia zmiana:2018-10-11 14:37:41
Ilość wyświetleń:1169

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij